Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, na
podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim ( Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), niniejszym
podaje daty przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w
2012 roku:

1. Skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:

a) raport za IV kwartał 2011r – Spółka nie planuje przekazania do
publicznej wiadomości raportu za IV kwartał 2011r na podstawie par.102
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(
Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

b) raport za I kwartał 2012r – 15.05.2012r,

c) raport za II kwartał 2012r – Spółka nie planuje przekazania do
publicznej wiadomości raportu za II kwartał 2011r na podstawie par.101
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (
Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259),

d) raport za III kwartał 2012r – 13.11.2012r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2012r – 31.08.2012r.

3. Raporty roczne:

a) jednostkowy raport roczny za rok 2011 – 20.03.2012r

b) skonsolidowany raport roczny za rok 2011 – 20.03.2012r.

Zarząd TIM SA podtrzymuje oświadczenie zawarte w raporcie bieżącym nr
1/2012r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2012r, iż
Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów
kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.