Zarząd COMPLEX SA działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w
2012 roku.

Zarząd COMPLEX SA, oświadcza również, że zgodnie z § 101 ust. 2 ww.
Rozporządzenia, nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości
Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2012 r. oraz zgodnie z
§ 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej
wiadomości Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 roku.

Jednostkowy Raport Roczny za 2011 rok- termin przekazania 20.03.2012 roku

Skonsolidowany Raport Roczny za 2011 rok- termin przekazania 20.03.2012 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny I kwartał 2012- termin przekazania 15.05.2012 roku

Skonsolidowany Raport Półroczny- termin przekazania 31.08.2012 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny III kwartał 2012- termin przekazania 14.11.2012 roku

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia,
Zarząd COMPLEX S.A. oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego oraz że
zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające
skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport
półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z
opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.