Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
Zarząd PZ CORMAY S.A. niniejszym informuje o terminach przekazywania
raportów okresowych w roku 2012 r.:

1. Raport roczny za rok 2011:

a) jednostkowy – dnia 30.04.2012

b) skonsolidowany – dnia 30.04.2012

2. Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe półroczne

sprawozdanie finansowe:

a) I półrocze – dnia 31.08.2012)

3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe kwartalne

sprawozdania finansowe:

a) IV kwartał 2011 r. – dnia 29.02.2012

b) I kwartał 2012 r. – dnia 14.05.2012

d) III kwartał 2012 r. – dnia 13.11.2012

Jednocześnie Zarząd PZ CORMAY S.A. oświadcza, iż w oparciu o par. 101
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikować raportu
za II kwartał 2012 roku.