Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol – Wrocław S.A.
w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje stałe daty przekazywania
raportów okresowych w 2012 roku.

[Dowiedz się więcej]