Zarząd
City Interactive S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz.
259 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”) podaje do publicznej
wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012:

•Skonsolidowany raport za IV kwartał 2011r. – 29 lutego 2012r.

•Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011r. – 30 kwietnia 2012r.

•Skonsolidowany raport za I kwartał 2012r. – 15 maja 2012r.

•Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2012r. – 31 sierpnia 2012r.

•Skonsolidowany raport za III kwartał 2012r. – 14 listopada 2012r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż:

– zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować
jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego
za II kwartał 2012 roku,

– zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust.3 Rozporządzenia nie będzie publikować
odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu
półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany
raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalną informację
finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem
biegłego rewidenta z jego przeglądu.