Zarząd
SONEL SA z siedzibą w Świdnicy, zgodnie z § 103, pkt 1, rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), podaje terminy
przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

1. Raporty kwartalne

– za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 r.

– za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 r.

Zgodnie z § 102 ust. 1 w/w rozporządzenia Emitent jest zwolniony z
obowiązku publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

2. Raport półroczny

za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 r.

3. Raport roczny

za 2011 rok – 20 marca 2012 r.