Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– za IV kwartał 2011 roku – 23 lutego 2012 roku (czwartek),

– za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku (wtorek),

– za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku (środa).

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 roku (piątek).

3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 roku (piątek).

4. Jednostkowy raport roczny za 2011 rok – 30 kwietnia 2012 roku (poniedziałek).

5. Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – 30 kwietnia 2012 roku (poniedziałek).

Zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
Zarząd Apator SA podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania
za drugi kwartał 2012 roku.

Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia,
Zarząd Apator SA oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych
jednostkowych raportów kwartalnych, oraz oświadcza że będzie publikować
rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone
jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator SA.

W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd
Apator SA informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2012
roku:

– od 8 lutego 2012 r. do 23 lutego 2012 r. (do momentu publikacji
raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu
kwartalnego za IV kwartał 2011 r.;

– od 28 lutego 2012 r. do 15 maja 2012 r. (do momentu publikacji
raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów
rocznych za rok obrotowy 2011 (jednostkowy i skonsolidowany) oraz
raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.;

– od 30 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – (do momentu publikacji
raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów
półrocznych za I półrocze 2012 r. (jednostkowy i skonsolidowany);

– od 30 października 2012 r. do 14 listopada 2012 r. – (do momentu
publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją
raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.

Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do
informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach Apator SA,
posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji
zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji
Apator SA na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również
ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z
nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej
innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować
rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.