Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 24 maja 2012r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego akcji TIM SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uległa zmianie o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki TIM SA w odniesieniu do stanu posiadania ujawnionego zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2011r ( 12,56% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA ).
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 16 maja 2012r .
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 2.347.733 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 10,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały 2.347.733 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 10,58 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według stanu na dzień 18 maja 2012r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 2.344 078 sztuk Akcji , co stanowi 10,56 % kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA.