Uchwała Zarządu Giełdy w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii E

Raport bieżący 15/2012

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały nr 535/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TIM S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 409.200 (czterysta dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TIM S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 czerwca 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki TIM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 czerwca 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLTIM0000016”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.