Raport bieżący z plikiem 17/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2012 z dnia 01.06.2012r.,
Zarząd TIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach, niniejszym zgłasza
w ramach autopoprawki zmiany w projekcie uchwały nr 25/29.06.2012r, w
wyniku których projekt uchwały nr 25/29.06.2012r w sprawie odkupu
akcji własnych celem umorzenia otrzymuje brzmienie zgodne z treścią
załącznika do niniejszego raportu. Uchwała w tymże brzmieniu zostanie
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2012 roku.