Raport bieżący z plikiem 18/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TIM S.A., działając zgodnie z zasadą określoną w
części II ust.1 pkt 5 przyjętego przez Spółkę dokumentu „Dobre Praktyki
spółek Notowanych na GPW”, informuje, iż w dniu 21.06.2012r. otrzymał
następujące zawiadomienia:

1) zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Amplico Otwartego Funduszu
Emerytalnego o zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A.,
zwołanym na dzień 29 czerwca 2012r., kandydatury Pana Piotra Nowjalisa
do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Piotr Nowjalis
wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Otrzymany od akcjonariusza TIM S.A. — Amplico Otwartego Funduszu
Emerytalnego życiorys Pana Piotra Nowjalisa stanowi załącznik do
niniejszego raportu.

2) zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Folty o
zamiarze zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., zwołanym na dzień
29 czerwca 2012r., kandydatury Pana Grzegorza Dzika do Rady Nadzorczej
Spółki.

Zgodnie ze złożonym pisemnym oświadczeniem, Pan Grzegorz Dzik
wyraża zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A.
Otrzymany od akcjonariusza TIM S.A. — Pana Krzysztofa Foltę życiorys
Pana Grzegorza Dzika stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3) zawiadomienie od akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa
Wieczorkowskiego, który oświadczył, iż w przypadku złożenia rezygnacji
przez Pana Radosława Koelnera z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej, zgodnie z deklaracją z dnia 23.05.2012r ( raport bieżący nr
10/2012 z dnia 24.05.2012r ), zamierza zgłosić na Walnym Zgromadzeniu
TIM S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2012r., kandydaturę Pana Marka
Świętonia do Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym pisemnym
oświadczeniem, Pan Marek Świętoń wyraża zgodę na kandydowanie na
Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. Otrzymany od akcjonariusza TIM S.A. —
Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego życiorys Pana Marka Świętonia
stanowi załącznik do niniejszego raportu.