TIM SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM SA

Raport bieżący 19/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 25 czerwca 2012r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego akcji TIM SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA spadła poniżej progu 10 % ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 19 czerwca 2012r .

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 2.303.557 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 10,38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo dawały łącznie 2.303.557 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 10,38 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.

Według stanu na dzień 22 czerwca 2012r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA posiadały łącznie 1.934.220 sztuk Akcji , co stanowi 8,71 % kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA.