Raport bieżący 21/2012

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie
z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej
wiadomości, iż w dniu 29.06.2012 r. Pan Radosław Koelner złożył
rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

W dniu 23.05.2012 r. Pan Radosław Koelner poinformował Radę Nadzorczą
i Zarząd TIM SA, iż z przyczyn osobistych Pan Koelner nie będzie mógł
dłużej wykonywać powierzonych obowiązków Członka Rady Nadzorczej TIM
S.A. z zaangażowaniem, jakiego oczekiwano by od członka organu nadzoru
spółki kapitałowej.

Spółka przekazała powyższą informację w raporcie bieżącym nr 10/2011r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 24.05.2012 r.