Raport bieżący z plikiem 22/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na
podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej
wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM
SA, które odbyło się w dniu 29.06.2012 r.