Raport bieżący 23/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach,
działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w
sprawie wypłaty dywidendy podjętą w dniu 29.06.2012r przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie
dywidenda w wysokości 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy ) brutto na
jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 13.319.520
PLN (trzynaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset
dwadzieścia złotych). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 22.199.200
akcji. Dzień dywidendy ustalono na dzień 25 lipca 2012r. Termin wypłaty
dywidendy ustalono na dzień 10 sierpnia 2012r. Wyznaczony termin wypłaty
dywidendy jest zgodny z terminem zalecanym w pkt IV. 6 dokumentu
Dobre praktyki spółek notowanych na GPW.