Raport bieżący z plikiem 24/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1
pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), informuje, iż w dniu 29.06.2012r
Walne Zgromadzenie TIM SA wybrało Panów Grzegorza Dzika, Piotra
Nowjalisa i Marka Świętonia w skład Rady Nadzorczej TIM SA.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Grzegorza Dzika wygaśnie
najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2014.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Piotra Nowjalisa wygaśnie
najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2014.

Mandat Członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Marka Świętonia wygaśnie
najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA zatwierdzającym
sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2012.

Opis posiadanego wykształcenia, oraz kwalifikacje i zajmowane
wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków
Rady Nadzorczej TIM SA zawierają życiorysy Członków Rady Nadzorczej
załączone do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Grzegorza Dzika, Pan
Grzegorz Dzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM
SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu.

Ponadto Pan Grzegorz Dzik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie
jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Piotra Nowjalisa, Pan
Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do
TIM SA, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej
jako członek jej organu.

Ponadto Pan Piotr Nowjalis, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie
jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym od Pana Marka Świętonia, Pan Marek
Świętoń nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM SA,
jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek
jej organu.

Ponadto Pan Marek Świętoń, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie
jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.