Raport bieżący 25/2012

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach,
działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do
publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%
liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło
się w dniu 29 czerwca 2012r.

1.Pan Krzysztof Folta: 3.700.000 głosów (21,17 % liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 16,6 % udziału w ogólnej liczbie
głosów).

2.Pan Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 głosów ( 17,16 % liczby
głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej
liczbie głosów).

3.AMPLICO OFE : 2.158.459 głosów (12,3 % liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu; 9,7 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

4.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 1.782.077 głosów
(10,19 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 8,02 %
udziału w ogólnej liczbie głosów).

5.ING Parsol : 1.671.864 głosów (9,56 % liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu; 7,5 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

6.Mirosław Nowakowski: 1.147.591 głosów ( 6,56 % liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,1 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA
wzięli udział akcjonariusze posiadający 17.474.959 akcji,
uprawniających do 17.474.959 głosów, co stanowiło 78,7 % udziału w
kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł.