TIM SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze/2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 173 675 170 771 41 110 43 045
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej (416) 5 342 (98) 1347
Zysk ( strata) brutto 380 6 251 90 1576
Zysk (strata) netto 337 4810 80 1212
Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 94 22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 661 2 772 3 944 699
Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej 20 045 19 163 4 745 4 830
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 837) (823) (1 145) (207)
Przepływy pieniężne netto, razem 31 869 21 112 7 544 5 322
Aktywa, razem 270 859 271 343 63 563 68 064
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 110 75 373 17 861 18 907
Zobowiązania długoterminowe 2 620 2 097 615 526
Zobowiązania krótkoterminowe 73 490 73 276 17 246 18 381
Kapitał własny jednostki dominującej 190 436 195 970 44 690 49 157
Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 209 5 466
Liczba akcji ( w tys szt) 22 199 21 790 22 199 21 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,01 0,22 0,00 0,06
Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,01 0,22 0,00 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,58 8,99 2,01 2,26
Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,58 8,82 2,01 2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję ( w zł/EUR) 0,60 0,55 0,14 0,14