Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając
zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka
została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu zarządzanych
przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, że w wyniku zbycia akcji TIM
SA łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA
posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 15%
ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 24 czerwca 2011 r.

Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, przed zmianą udziału fundusze
inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. posiadały łącznie 3.273.021 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 15,02
% kapitału zakładowego spółki. Przed zmianą udziału akcje będące w
posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 3.273.021 głosów na walnym
zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 15,02 % ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu TIM SA.

Jak w wynika z zawiadomienia, o którym mowa powyżej, według stanu na
dzień 30.06.2011r fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 2.973.021 szt. akcji
TIM S.A. co stanowi 13,64 % kapitału zakładowego TIM SA.

Według stanu na dzień 30.06.2011r akcje będące w posiadaniu funduszy
inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 2.973.021 głosów na walnym
zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 13,64 % ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu TIM SA.