Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 17.08.2011r została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( zwane dalej „Towarzystwo”), działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego , że w wyniku zbycia akcji TIM SA liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uległa zmianie o co najmniej 2 % głosów.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie akcji spółki w dniu 08 sierpnia 2011r.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, w dniu 20 kwietnia 2010r ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego , posiadał 2.865.759 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 12,41 % kapitału zakładowego spółki. Akcje te dawały 2.865.759 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 12,41 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według oświadczenia podmiotu zawiadamiającego wskazane powyżej udziały w kapitale zakładowym oraz w udziale głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA stanowią odniesienie do przesłanego zawiadomienia o zmianie dotychczasowego stanu posiadania o 2 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
Jak w wynika z zawiadomienia, o którym mowa powyżej, przed zmianą ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadał 2.288.774 szt. Akcji TIM S.A. co stanowi 10,50 % kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Po zmianie ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadał 2.238 774 sztuk Akcji , co stanowiło 10,27 % kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA.
Według stanu na dzień 17.08.2011r ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiada 2.211 188 akcji TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym w wysokości 10, 15 % .Akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 17.08.2011r dają 2.211 188 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 10,15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Dodatkowo Spółka została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, iż w wyniku zbycia przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM SA posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo uległa zmianie o co najmniej 2 % głosów.
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki TIM S.A. było zbycie przez ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego akcji spółki w dniu 11 sierpnia 2011r.
Zgodnie z oświadczeniem Towarzystwa, w dniu 20 kwietnia 2010r akcje będące w posiadaniu Towarzystwa to – 3.391.616 szt. akcji TIM S.A., co stanowiło 14,68 % kapitału zakładowego spółki. Akcje te dawały 3.391.616 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowiło 14,68 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.
Według oświadczenia podmiotu zawiadamiającego wskazane powyżej udziały w kapitale zakładowym oraz w udziale głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA stanowią odniesienie do przesłanego zawiadomienia o zmianie dotychczasowego stanu posiadania o 2 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
Jak w wynika z zawiadomienia, o którym mowa powyżej, przed zmianą fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2.764.631 szt. Akcji TIM S.A. co stanowi 12,69 % kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Po zmianie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały 2.748.425 sztuk Akcji , co stanowiło 12,61 % kapitału zakładowego TIM SA i ogólnej liczby głosów na WZA TIM SA.
Według stanu na dzień 16.08.2011r fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiada 2.737.045 akcji TIM SA, co stanowi udział w kapitale zakładowym w wysokości 12,56 .Akcje będące w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo na dzień 16.08.2011r dają 2.737.045 głosów na walnym zgromadzeniu TIM S.A., co stanowi 12,56 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu TIM SA.