WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze / półrocze / 2011 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 170 771,00 140 475,00 43 045,00 35 082,00
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej 5 342,00 2 378,00 1 347,00 594,00
III. Zysk (strata) brutto 6 251,00 3 784,00 1 576,00 945,00
IV. Zysk (strata) netto 4 810,00 3 012,00 1 212,00 752,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 772,00 -10 498,00 699,00 -2 622,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 163,00 23 369,00 4 830,00 5 836,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -823,00 -1 322,00 -207,00 -330,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 21 112,00 11 549,00 5 322,00 2 884,00
IX. Aktywa, razem 271 343,00 261 847,00 68 064,00 63 160,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 373,00 51 907,00 18 907,00 12 520,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 097,00 1 534,00 526,00 370,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 73 276,00 50 373,00 18 381,00 12 150,00
XIII. Kapitał własny 195 970,00 209 940,00 49 157,00 50 639,00
XIV. Kapitał zakładowy 21 790,00 23 100,00 5 466,00 5 572,00
XV. Liczba akcji (w tys szt) 21 790,00 23 100,00 21 790,00 23 100,00
XVI. Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 0,13 0,06 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,21 0,13 0,05 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 8,99 9,09 2,26 2,19
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,82 8,93 2,21 2,15
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,55 0,15 0,14

0,04

Do przeliczeń wartości wybranych pozycji aktywów i pasywów przyjęto kurs

EURO z dnia 30.06.2011r równy 3,9866 PLN i z dnia 30.06.2010r równy

4,1458 PLN a do przeliczeń pozycji rachunku zysków i strat przyjęto kurs

EURO równy 3,9673 PLN stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów

EURO ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca od stycznia

do czerwca 2011 oraz kurs EURO równy 4,0042 PLN stanowiący średnią

arytmetyczną średnich kursów EURO ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień

każdego miesiąca od stycznia do czerwca 2010r.

Wybrane dane finansowe z bilansu
(sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co
należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce
prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Zawartość raportu:

TIM_2011_PSF_MSSF_RAP PL-KSRF2 (2).pdf


Oświadczenie biegły.pdf


Oświadczenie w sprawie rzetelności.pdf

sprawozdanie finansowe pierwsze półrocze 2011.pdf


sprawozdanie półroczne 2011 raport.pdf