Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach,
informuje, iż w dniu 14 września 2011r. – działając na mocy postanowień
Uchwały nr 23/16.06.2009r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z
dnia 16 czerwca 2009 roku w przedmiocie zmiany Uchwały nr 23/24.06.2006r
WZA TIM SA z dnia 24.06.2006r w sprawie emisji warrantów
subskrypcyjnych oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego podjął uchwałę w
sprawie przydziału 410.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii B TIM
SA , uprawniających ich Posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na
okaziciela serii E Spółki.

Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji
Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr
18/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z
dnia 24 czerwca 2006r w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego
w Spółce, która następnie zmieniona została na mocy Uchwały nr
21/16.06.2009r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16
czerwca 2009r .

Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków
kadry menedżerskiej Spółki (członków Zarządu Spółki, członków kadry
kierowniczej Spółki oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują
kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu
przyczyniają się do rozwoju Spółki), z którymi Spółka zawarła umowy
opcji.

W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów
Subskrypcyjnych serii B TIM SA za rok 2010, Zarząd dokonał przydziału
warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami WZA oraz Regulaminem
Programu Motywacyjnego. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza
do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 1
złoty.

W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające i prokurent
Emitenta otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu – 60.500 warrantów subskrypcyjnych serii B

Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu – 45.000 warrantów subskrypcyjnych serii B

Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych – 37.500 Warrantów subskrypcyjnych serii B

Anna Słobodzian- Puła – Prokurent -7.000 warrantów subskrypcyjnych serii B

Pozostałe warranty przydzielone zostały członkom kadry kierowniczej Spółki.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty
Subskrypcyjne serii B TIM SA , został opisany w Prospekcie Emisyjnym
Akcji serii F TIM S.A.