WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2011
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 396354 332317 95735 82988
II. Zysk ( strata ) z dzialalności operacyjnej 15473 10632 3737 2655
III. Zysk ( strata ) brutto 16932 12892 4090 3219
IV. Zysk ( strata ) netto 13872 10139 3351 2532
V. Zysk ( strata ) udziałowców mniejszościowych 154 37
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11044 -1742 2668 -435
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13561 3360 -3276 839
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11628 -17036 -2809 -4254
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -14145 -15418 -3417 -3850
X. Aktywa, razem 288319 272895 65278 68908
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77523 70139 17552 17711
XII. Zobowiązania długoterminowe 2390 1870 541 472
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 75133 68269 17011 17238
XIV. Kapitał własny 205308 202756 46483 51197
XV. Kapitał zakładowy 21790 21790 4933 5502
XVI. Liczba akcji ( w tys. szt ) 21790 21790 21790 21790
XVII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,64 0,44 0,15 0,11
XVIII. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,62 0,43 0,15 0,11
XIX. Wartość ksiegowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 9,42 9,31 2,13 2,35
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 9,25 9,13 2,09 2,31
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,40 0,55 0,10 0,14
XXII. Rozwodniona liczba akcji ( w tys szt ) 22200 22200

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2011r –

4,1401, kurs średnioroczny w 2010r – 4,0044; kurs ostatniego dnia okresu

sprawozdawczego na dzień 31.12.2011r – 4,4168, kurs oststniego dnia

okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2010r – 3,9603.

Raport powinien zostać przekazany do Komisji
Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo
MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Pismo Prezesa Zarządu..pdf


Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania.pdf
GK TIM 31 12 2011 RAPORT 20.03.2012.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK w 2011r – 20.03.2012r.pdf
Oświadczenie – biegły – sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Oświadczenie – skonsolidowane sprawozdanie.pdf