Najbliższe wydarzenia

TIM

paź 27, 2020

Raport bieżący 33/2020

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70
pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 23
października 2020 roku.

1.Krzysztof Folta: 4 600 000 akcji/głosów (28,08 % liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,72 % udziału w ogólnej liczbie
głosów),

łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 5 175 018
akcji/ głosów (31,59 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu; 23,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

2.Krzysztof Wieczorkowski: 3 000 000 akcji/głosów (18,32 % liczby
głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej
liczbie głosów).

3.Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 1 565 000
akcji/głosów (9,55 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
7,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów).

4.Fundusze reprezentowane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ,tj.:

a)ALTER FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – 227 072 akcji/głosów,

b)ALTER ASZ FIZ SUBFUNDUSZ ASZ RYNKU POLSKIEGO – 321 273 akcji /głosów,

c)ALTER ASZ FIZ SUBFUNDUSZ ASZ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH – 478 634 akcji/głosów,

d)ALTER ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2 – 271 471 akcji/głosów,

e)ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji – 66 550 akcji/głosów,

f)ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu – 61 000 akcji/głosów,

g)ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony – 67 000 akcji/głosów,

h)ALTER ASZ FIZ Rynku Polskiego 2 – 200 000 akcji/głosów,

łącznie posiadające 1 693 000 akcji/głosów (10,34 % liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 7,63 % udziału w ogólnej liczbie
głosów).

5.Jan Walulik: 861 401 akcji/głosów (5,26 % liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,88 % udziału w ogólnej liczbie
głosów),

6.Kazimierz Stogniew: 847 004 akcji/głosów (5,17 % liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 3,82 % udziału w ogólnej liczbie
głosów),

Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM
S.A. wzięli udział akcjonariusze posiadający 16 379 400 akcji, które
uprawniają do 16 379 400 głosów, co stanowi udział w wysokości 73,78 % w
kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja
TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu TIM S.A..