Najbliższe wydarzenia

TIM

lis 20, 2020

Raport bieżący 35/2020

Zarząd TIM S.A.(dalej: “TIM S.A., lub “Spółka”) informuje, że w dniu
20 listopada 2020 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec 2020 roku w łącznej wysokości 26 639
040 zł ( słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści
dziewięć tysięcy czterdzieści złotych ) brutto, czyli 1,20 zł (słownie:
jeden złoty dwadzieścia groszy) brutto na jedną akcję, z czego kwota w
wysokości 5 549 800 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści
dziewięć tysięcy osiemset złotych) pochodzi z zysku wypracowanego przez
Spółkę w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 r, natomiast kwota w wysokości
21 089 240 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) pochodzi ze środków
zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2020
roku uprawnionych jest 22.199.200 akcji na okaziciela TIM S.A..

Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec 2020 roku uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki TIM
S.A. w dniu 23 grudnia 2020 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 30
grudnia 2020 roku.

TIM S.A. posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020, a wypłata zaliczki jest
zgodna z treścią art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1)roczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone za okres
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zysk netto w kwocie 22
713 678,19 zł,

2)półroczne sprawozdanie finansowe spółki TIM S.A. sporządzone za
okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wykazało zysk
netto w kwocie 11 776 tys zł,

3)Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 5 października
2018r upoważniło Zarząd TIM S.A. do dysponowania środkami zgromadzonymi
na funduszu dywidendowym TIM S.A., na którym zgromadzone są środki w
kwocie 50 459 tys zł według stanu na dzień 30.06.2020 r, w celu
finansowania wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

Powyższe sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta –
firmę Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Poznaniu,
wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod nr 4055.

Rada Nadzorcza TIM S.A., na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2020 r.,
wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2020 na wyżej
wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd TIM S.A..