Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach , w załączeniu
przedkłada wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w
2011r, określonych w art. 65 ust.1 Ustawy o ofercie i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych.

[Dowiedz się więcej]