Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach,
działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 93, poz.
259), informuje, iż w dniu 07 maja 2012r otrzymał postanowienie Sądu
Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonane zostało podwyższenie
kapitału zakładowego Spółki .

Zgodnie z ww. postanowieniem kapitał zakładowy TIM S.A. został
podwyższony z kwoty 21.790.000 zł do kwoty 22.199.200 zł (słownie:
dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
złotych ) poprzez emisję 409.200 sztuk akcji zwykłych na okaziciela
serii E ( druga transza) o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Na strukturę kapitału zakładowego, który wynosi po podwyższeniu
22.199.200 zł i dzieli się na 22.199.200 akcji zwykłych na okaziciela o
wartości nominalnej 1,00 zł każda, składa się:

1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,

2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,

3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,

4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D,

5) 619.200 ( słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście ) akcji serii E,

6) 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji serii F.

Po zarejestrowaniu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego, ze
wszystkich wyemitowanych akcji TIM S.A. przysługuje łącznie 22.199.200
(słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
dwieście) głosów.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 409.200
Akcji serii E objętych przez Posiadaczy warrantów subskrypcyjnych,
którzy brali udział w Programie Motywacyjnym za rok 2010 (szczegóły w
raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 20.03.2012r.).