Zarząd TIM Sa z siedzibą w Siechnicach, działając
zgodnie z par 100 ust. 4 w związku z par. 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papirów wartościowych oraz
wrunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędacego państwem członkowskim , a także mając na uwadze
otrzymane w dniu 07 maja 2012r postanowienie Sądu Rejonowego dla
Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, w załączeniu
przekazuje tekst jednolity Statutu TIM SA uwzględniający zmianę
wysokości kapitału zakładowego – par. 8 Statutu Spółki.

[Dowiedz się więcej]