WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów 83630 76596 20031 19273
II. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -999 1858 -239 468
III. Zysk ( strata ) brutto -573 2297 -137 578
IV. Zysk ( strata ) netto -518 1697 -124 427
V. Zysk ( strata ) udziałowców mniejszościowych 5 1
VI. Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej 23562 4575 5644 1151
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13342 18615 3196 4684
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1762 2374 -422 597
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 35142 25564 8417 6432
X. Aktywa, razem 286472 260295 68837 64881
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76194 55648 18309 13871
XII. Zobowiązania długoterminowe 2563 1987 616 495
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 73631 53661 17693 13375
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 204785 204647 49208 51010
XV. Kapitał zakładowy 21790 21790 5236 5431
XVI. Liczba akcji ( w tys szt ) 21790 21790 21790 21790
XVII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) -0,02 0,08 0,00 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,02 0,08 0,00 0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 9,40 9,39 2,26 2,34
XX. Rozwodniona wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 9,22 9,22 2,22 2,30
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,40 0,55 0,10 0,14
Dane dotyczace jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 77627 76596 18593 19273
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1044 1858 -250 468
XXIV. Zysk ( strata ) brutto -598 2297 -143 578
XXV. Zysk ( strata ) netto -516 1697 -124 427
Zysk ( strata ) udziałowców mniejszościowych
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23318 4575 5585 1151
XXVII. Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej 13162 18615 3153 4684
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1762 2374 -422 597
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 34718 25564 8316 6432
XXX. Aktywa, razem 279665 260295 67201 64881
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75050 55648 18034 13871
XXXII. Zobowiazania długoterminowe 2563 1987 616 495
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 72487 53661 17418 13375
XXXIV. Kapitał własny jednostki dominującej 204615 204647 49167 51010
XXXV. Kapitał zakładowy 21790 21790 5236 5431
XXXVI. Liczba akcji ( w tys. szt ) 21790 21790 21790 21790
XXXVII. Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,02 0,08 -0,01 0,02
XXXVIII. Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR ) -0,02 0,08 -0,01 0,02
XXXIX. Wartośc księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR ) 9,39 9,39 2,26 2,34
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 9,22 9,22 2,21 2,30
XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) 0,40 0,55 0,10 0,14

[Dowiedz się więcej]