Zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty
dywidendy podjętą w dniu 20.04.2011r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości
0,55 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć groszy ) brutto na jedną akcję. Na
dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 11.984.500 zł ( jedenaście
milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych ).
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 21.790.000 akcji. Dzień dywidendy
ustalono na dzień 13 czerwca 2011r. Termin wypłaty dywidendy ustalono
na dzień 25 lipca 2011r.

[Czytaj więcej]