Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w
Łomiankach informuje, że w dniu 27 lipca 2011 r. do siedziby Spółki
wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza CORMAY AG w wykonaniu obowiązku
informacyjnego wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, że
dnia 29 października 2010 r. CORMAY AG z siedzibą w Lichtensteinie
dokonał sprzedaży 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy)
akcji PZ CORMAY S.A. w transakcjach pakietowych. Akcje zostały sprzedane
po cenie 14,50 zł (słownie: czternaście złotych 50/100) za akcję.

Przed w/w transakcjami CORMAY AG posiadał 5.622.161 akcji, stanowiących
19,47% w kapitale zakładowym, co dawało prawo do 19,47% głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa
głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego,
stanowiących 8,66 % w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do
8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało CORMAY AG do
28,13% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po w/w transakcjach CORMAY AG posiada 4.122.161 akcji, stanowiących
14,28% w kapitale zakładowym i daje prawo do 14,28% głosów na Walnym
Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiada uprawnienie do wykonywania prawa
głosu z 2.500.000 akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego,
stanowiących 8,66% w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do
8,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało CORMAY AG do
22,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

CORMAY AG jest podmiotem powiązanym z Emitentem, ponieważ Tomasz Tuora
Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących
97,14% kapitału zakładowego CORMAY AG.

Dnia 27 lipca 2011 r. do siedziby Spółki wpłynęło również zawiadomienie
od akcjonariusza Pana Tomasza Tuora w wykonaniu obowiązku informacyjnego
wynikającego z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, iż w
wyniku wyżej opisanych transakcji dokonanych przez CORMAY AG, będący
podmiotem kontrolowanym przez Pana Tomasza Tuora, doszło do zmian w jego
akcjonariacie, jako że CORMAY AG jest podmiotem przez niego
kontrolowanym.

Przed w/w transakcją Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiadał
6.328.809 akcji, stanowiących 21,92 % w kapitale zakładowym Spółki, co
dawało prawo do 21,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo
posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji
będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w kapitale
zakładowym spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami
zależnymi do 30,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po w/w transakcji Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada
4.828.809 akcji, stanowiących 16,73% w kapitale zakładowym Spółki i daje
prawo do 16,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo posiada
uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji będących
przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w kapitale
zakładowym spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami
zależnymi do 25,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu.