1) Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w
Łomiankach zawiadamia o otrzymaniu w dniu 30 lipca informacji o zakupie w
dniach 26-27 lipca 2011 r. przez TT Management Sp. z o. o. z siedzibą w
Łomiankach 6.852 (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa)
akcji PZ CORMAY S.A po średniej cenie 14.67 zł (słownie: czternaście
złotych 67/100 ) za akcję.

Przed w/w transakcjami TT Management Sp. z o. o. posiadał 102.148 akcji,
stanowiących 0,35 % w kapitale zakładowym i dających prawo do 0,35 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po w/w/ transakcjach TT Management Sp. z o. o. posiada 109.000 akcji
stanowiących 0,38 % w kapitale zakładowym i dających prawo do 0,38 %
głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TT Management jest podmiotem powiązanym z Emitentem ponieważ Tomasz
Tuora – Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. kontroluje pośrednio, przez
podmiot CORMAY AG 100% udziałów w TT Management Sp. z o. o.. Tomasz
Tuora posiada 680 akcji CORMAY AG, stanowiących 97,14% kapitału
zakładowego CORMAY AG.

Spółka otrzymała również informację od akcjonariusza Tomasza Tuora, iż w
wyniku wyżej opisanych transakcji dokonanych przez TT Management Sp. z
o. o. będąca podmiotem kontrolowanym przez Pana Tomasza Tuorę doszło do
zmian w jego akcjonariacie:

Przed w/w transakcjami, Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi
posiadał 4.828.809 akcji, stanowiących 16,73% w kapitale zakładowym
Spółki i dających prawo do 16,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
dodatkowo posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000
akcji będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w
kapitale zakładowym spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami
zależnymi do 25,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po w/w transakcjach, Tomasz Tuora wraz z podmiotami zależnymi posiada
4.835.661 akcji, stanowiących 16,75% w kapitale zakładowym Spółki i
dających prawo do 16,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz dodatkowo
posiadał uprawnienie do wykonywania prawa głosu z 2.500.000 akcji
będących przedmiotem zastawu rejestrowego, stanowiących 8,66% w kapitale
zakładowym spółki i dających prawo do 8,66% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co łącznie uprawniało Tomasza Tuora wraz z podmiotami
zależnymi do 25,41%.

2)Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z
siedzibą w Łomiankach zawiadamia o otrzymaniu w dniu 30 stycznia
informacji o sprzedaży na sesji w dniu 28 lipca 2011 r. przez Pana
Stefana Jackowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, 20.000
(słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji PZ CORMAY S.A. po cenie 14,00 zł
za akcję.