Raport bieżący z plikiem 40/2021

 

Podstawa prawna: Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 grudnia 2021 roku oraz uchwały, od której rozpatrywania Zgromadzenie odstąpiło – w załączniku do niniejszego raportu.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD S.A., które odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 roku stawili się akcjonariusze reprezentujący łącznie 23.691.426 akcji, stanowiących 52,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 27.585.426 głosów, stanowiących 56,61% ogólnej liczby głosów, w tym akcjonariuszami posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

1) Pan Łukasz Fojt, wykonujący na Walnym Zgromadzeniu prawa z 11.936.969 głosów, stanowiących 43,27% na Walnym Zgromadzeniu oraz 24,50% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) Pan Andrzej Raubo, wykonujący na Walnym Zgromadzeniu prawa z 15.220.625 głosów, stanowiących 55,22% na Walnym Zgromadzeniu oraz 31,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl