Raport Bieżący nr 18/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11.07.2022 roku, w obecności notariusza – Witolda Duczmal – prowadzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu, przy ul. Iłłakowiczówny 17/2, w lokalu przy ul. Wojskowej 6 w Poznaniu, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

W załączeniu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów zaplanowanych w porządku obrad.

 

 

 

Spółka informuje również, iż do uchwał nr: 3,4,5,6,9,20 i 21 akcjonariusz zgłosił, podczas obrad walnego zgromadzenia, sprzeciwy do protokołu.

 

 

 

Walne Zgromadzenie dokonało następujących zmian statutu:

 

– uchwałą nr 22 zmieniło dotychczasową treść artykułu 2 Statutu Spółki o brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest Wrocław” nadając mu nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Poznań.”;

 

– zmieniło dotychczasową treść Artykułu 4 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez dodanie pkt. 42) i 43), o następującym brzmieniu:

 

42) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

 

43) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z).”

 

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 6), 7), 7a), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl