Zarząd
ADVADIS S.A. podaje do
publicznej wiadomości treść projektów uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2011 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że do niektórych uchwał zgłoszone
zostały sprzeciwy, a ponadto, iż ZWZA w związku z brakiem kworum
odstąpiło od podjęcia uchwał nr 10 – w przedmiocie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje nowych akcji na
okaziciela serii K z wylaczeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, nr 11 – w przedmiocie zmiany Statutu spółki w związku z
warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz nr 12 – w przedmiocie
emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłaczeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy (według numeracji uchwał z proponowanego
porządku obrad przekazanego w raporcie biezącym nr 14/2011 z dnia 19
maja 2011 roku). Ponadto odstąpiono od głosowania nad uchwałą w
przedmiocie pozbawienia akcji imiennych serii A uprzywilejowania i
zmiany Statutu z uwagi na nie podjęcie poprzedzającej ją uchwały w
przedmiocie zmiany Statutu.

Informacje o zgłoszonych sprzeciwach oraz o odstąpieniu od podjęcia
poszczególnych uchwał znajdują się w załączeniku do niniejszego raportu

[Dowiedz się więcej]