Raport bieżący 4/2024

Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pozytywnej oceny wniosku Zarządu ATM Grupa S.A. z dnia 8 kwietnia 2024 r. dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2023 roku i wypłaty dywidendy.