Raport bieżący 44/2024

Zarząd „Fabrity” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne” ) podjęło uchwałę Nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy („Uchwała”). Walne postanowiło zysk netto Spółki za rok 2023 w łącznej kwocie 8.186.663,60 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 60/100) w następujący sposób:

 

a) kwotę 7.364.571,50 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”). Oznacza to kwotę Dywidendy za rok 2023 w wysokości 3,25 zł (słownie: trzy złote 25/100 groszy) na jedną akcję Spółki,

b) pozostałą część zysku tj. kwotę 822.092,10 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dla wypłaty Dywidendy za rok 2023 w kwocie 3,25 zł (słownie: trzy złote 25/100 groszy) na jedna akcję dzień dywidendy na 25 czerwca 2024 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 r.