Raport bieżący 25/2022

 

Zarząd „Holding” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne” ) podjęło uchwałę Nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy

i terminu wypłaty dywidendy („Uchwała”). Walne postanowiło zysk netto Spółki za rok 2021 w łącznej kwocie 1.994.092,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Walne w swojej Uchwale postanowiło wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 14.832.992,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), przy czym kwota 1.994.092,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) pochodzi z zysku netto Spółki za 2021 rok, a kwota 12.838.899,10 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) pochodzi z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki (dalej „Dywidenda za rok 2021”). Oznacza to kwotę Dywidendy za rok 2021 w wysokości 6,40 zł (słownie: sześć złotych 40/100) na jedną akcję Spółki. Walne postanowiło o użyciu kapitału zapasowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w celu wypłaty Dywidendy za rok 2021 na rzecz akcjonariuszy.

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło dzień Dywidendy za rok 2021 (w wysokości 6,40 zł na jedną akcję) na dzień 30 sierpnia 2022 roku, zaś dzień wypłaty Dywidendy za rok 2021 na dzień 6 września 2022 roku.

 

Ponadto Walne w swojej Uchwale zarekomendowało Zarządowi Spółki wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 4.635.310,00 zł (słownie cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję Spółki (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022”).

Dywidenda za rok 2021 wraz z Zaliczką na poczet dywidendy za rok 2022 wynosi łącznie 19.468.302 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote), tj. 8,40 zł (słownie: osiem złotych czterdzieści groszy) na każdą akcję Spółki.

 

Zarząd podejmie decyzję co do wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w tym ustali dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 oraz termin wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 oraz ogłosi je zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.