Raport bieżący 14/2023

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powzięło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 216.065.846,34 zł (słownie: dwieście szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści cztery grosze) na którą składa się:

1) kwota 156.087.782,76 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) pochodząca z zysku netto Spółki za 2022 rok,

2) kwota 59.978.063,58 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy) pochodząca z utworzonego z zysku kapitału zapasowego Spółki.

 

W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki kwotę 216.065.846,34 zł, czyli 13,82 zł (słownie: trzynaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję Spółki.

 

Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ALUMETAL S.A. w liczbie 15 634 287 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem).

 

W związku z wypłatą w dniu 29 grudnia 2022 roku przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 51.593.147,10 zł, tj. 3,30 zł na każdą akcję, Walne Zgromadzenie dla pozostałej części dywidendy w kwocie 164.472.699,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze), czyli 10,52 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) na każdą akcję, wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 27 kwietnia 2023 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023 roku.