Dnia 20.05.2011r. Zarząd KDPW S.A. postanawia przyjąć do
depozytu papierów wartościowych 1.736.197 (jeden milion siedemset
trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela.