Raport bieżący 1/2022

 

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), informuje, że w dniu 18 lutego 2022r., działając na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta

z dnia 20 grudnia 2018 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 listopada 2021r., uchwalił Programu Skupu Akcji Własnych Emitenta (Program).

 

Zgodnie z uchwalonym Programem, skup akcji własnych Emitenta (Akcje) będzie prowadzony na podstawie uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie nabycia Akcji, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 19/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 listopada 2021r., na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, a także art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych. Przedmiotem nabycia będą w pełni pokryte Akcje na okaziciela Emitenta, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLAB00000019.

 

Akcje będą nabywane przez Emitenta w celu ich umorzenia.

 

Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program (sfinansowanie nabywania Akcji wraz z kosztami ich nabycia) wynosi 16.187.644,00 PLN (słownie: szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote) (Kwota Maksymalna).

 

Maksymalna liczba Akcji do nabycia w Programie wynosi 3 193 079 (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dziewięć) sztuk.

 

Z uwagi na trwający aktualnie okres zamknięty przed publikacją śródrocznego raportu okresowego, Program rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji przez Spółkę raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 i będzie trwał do 20 grudnia 2023 r. albo do chwili wyczerpania wskazanej wyżej Kwoty Maksymalnej. Zarząd Emitenta może zakończyć Program przed upływem tego terminu.

 

Akcje będą nabywane poprzez zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich lub poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela („Zaproszenie”). Akcje mogą być nabywane przez Spółkę za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem że mogą to być różne firmy inwestycyjne dla akcji własnych nabywanych poprzez zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich i poza obrotem zorganizowanym.

 

Nabywanie Akcji będzie dokonywane na następujących zasadach:

a) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich cena nabycia akcji nie może przekraczać wartości wyższej spośród ceny akcji z ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w systemie obrotu,

b) w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni notowań poprzedzających dzień nabycia akcji,

c) w przypadku nabywania akcji w transakcjach poza obrotem zorganizowanym cena za jedną akcję własną zostanie ustalona przez Zarząd i wskazana w danym Zaproszeniu, z zastrzeżeniem, że cena ta będzie jednakowa dla wszystkich akcji własnych nabywanych w ramach danego Zaproszenia,

d) w przypadku nabywania akcji w transakcjach poza obrotem zorganizowanym Zarząd określi liczbę akcji własnych nabywanych w ramach danego Zaproszenia i wskaże ją w tym Zaproszeniu; jeżeli liczba ofert zbycia akcji złożonych przez akcjonariuszy przekroczy liczbę akcji przeznaczonych do nabycia w ramach danego Zaproszenia, obliczenie liczby akcji jaką Spółka odkupi od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli oferty, nastąpi z zastosowaniem proporcjonalnej redukcji.

e) niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) oraz lit. c) powyżej, minimalna cena nabycia akcji nie może być niższa od 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję i nie może być wyższa niż 79 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych) za jedną akcję.

 

Środki przeznaczone na nabywanie Akcji pochodzić będą z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu na mocy uchwały nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”. Na podstawie przedmiotowej uchwały, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z uchwały nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 listopada 2021 r. kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania akcji własnych wynosi 17 085 344,60 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote), z czego, po uwzględnieniu kwoty wydanej w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 roku, pozostała kwota 16 187 644,00 zł (słownie: szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote).

 

Zarząd Emitenta będzie podawać do publicznej wiadomości informacje o transakcjach nabycia Akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Akcje zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.