Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2024 r. („Zgromadzenie”).

 

Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zostały poddane pod głosowanie żadne projekty uchwał, które nie zostały podjęte.

 

Podczas obrad Zgromadzenia zgłoszony został przez pełnomocnika jednego z akcjonariuszy sprzeciw do uchwały nr 6 w sprawie podziału zysku, który to sprzeciw został zaprotokołowany.

 

Zarząd Emitenta stwierdził jednocześnie, że z uwagi na to, że mandat Pana Wiesława Żyznowskiego jako członka Zarządu wygaśnie dopiero z dniem 29 maja 2024 r. (raport bieżący nr 6/2024 r. z 30 kwietnia 2024 r.), uchwała nr 18 Zgromadzenia w sprawie powołania Pana Wiesława Żyznowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki może być uznana za nieważną i nie wywołującą skutków prawnych, z uwagi na naruszenie przepisu art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który zakazuje łączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej. Zgodnie z dominującym w doktrynie prawa poglądem, uchwała o powołaniu w skład rady nadzorczej osoby będącej członkiem zarządu spółki jest nieważna. W związku z tym, po zasięgnięciu dodatkowych opinii prawnych, Zarząd Spółki podejmie odpowiednie działania w celu uchylenia istniejącego stanu niepewności co do prawidłowości mandatu członka Rady Nadzorczej, w szczególności poprzez zwołanie Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl