Raport bieżący z plikiem 19/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

1. Na podstawie §19 ust.1 pkt 6 i pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie), Zarząd Spółki Sanok RC S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje:

– treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2024 r.,

– Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok RC za 2023 rok, wraz z raportem atestacyjnym biegłego rewidenta, będące przedmiotem głosowania,

– Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna.

 

2. Na podstawie §19 ust.2 Rozporządzenia, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 25 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sanok RC S.A. postanowiło przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy kwotę 30 000 226,80 zł, przy czym:

a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,

b) dzień dywidendy: 24 września 2024 r.,

c) termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024 r.,

Liczba akcji objętych dywidendą: 24 731 400 przy łącznej liczbie akcji 26 881 922.

 

Zgodnie z art. 364 par.2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych z 2 150 522 akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl