Zarząd Apator SA przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał
podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w
dniu 23 stycznia 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje,
że:

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

– podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim.

[Dowiedz się więcej]