Zarząd Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2011 roku odbyło
się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto
następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z 14,34%
(czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału zakładowego,
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano
4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku
głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne
Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Ryszard Błażejewski,

2. Paweł Nowak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2010 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby, składu osobowego oraz
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2006, w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z
siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie
aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 73.426 tys. zł (siedemdziesiąt trzy
milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);

3. rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.741 tys. zł (trzy miliony
siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych);

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę
23.036 tys. (dwadzieścia trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy
złotych);

5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę
4.053 tys. (cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy
od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził,
że uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres
sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku,
który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 85.065 tys.
(osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 6.130 tys. zł
(sześć milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);

4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 23.642 tys. 23.642 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony
sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);

5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 4.389 tys. (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć
tysięcy złotych);

6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r.
do dnia 31 grudnia 2010 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy
Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora – Prezesowi Zarządu Spółki- z
wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31
grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.536.458 (trzy miliony pięćset
trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, to jest z
12,25% (dwanaście i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału
zakładowego, oddano 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć
tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 3.536.458 (trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy
czterysta pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz działający w imieniu własnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej – Członkowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej – Członkowi Zarządu
Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do
dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Stefanowi Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Stępień – byłemu Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od
dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Markowi Stępień – byłemu Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia
2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej –
z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29
czerwca do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Maciejowi Wojtkowskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01
stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010
r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.964.958 (trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
akcji, to jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne
procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.964.958 (trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.964.958 (trzy miliony
dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów
wstrzymujących się.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Ryszard Błażejewski.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi – byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia
01 stycznia 2010 r. od dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szczurkowi – byłemu Członkowi
Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia
2010 r. do dnia 29 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Stefana
Jackowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję,
Ryszarda Błażejewskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Pawła
Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się. Przewodniczący stwierdził,
że uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję,
Włodzimierza Jaworskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
powołuje w skład Rady Nadzorczej, na nową pięcioletnią kadencję, Macieja
Wojtkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
ustala dla każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki jednorazowe
wynagrodzenie za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości
500 zł (pięćset złotych), płatne z tytułu zasiadania w organach
stanowiących osób prawnych oraz dodatkowo wynagrodzenie dla
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc
złotych) brutto miesięcznie.

Ponadto Członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) brutto rocznie, w
przypadku uzyskania przez Spółkę dodatniej dynamiki sprzedaży i zysku
netto w roku obrotowym w stosunku do roku poprzedniego, płatne po
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach

§ 1

Zmianie ulega §7 Statutu Spółki, które otrzymuje brzmienie:

§7

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 28.861.977 zł (dwadzieścia osiem
milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
siedem złotych) i dzieli się na 28.861.977 (dwadzieścia osiem milionów
osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć
milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są
akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do
6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto
sześćdziesiąt jeden).

2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są
akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy).

2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do
495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion
dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).

2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć
milionów).

2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi
na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2f. Akcje serii G w ilości 4.000.000 (cztery miliony) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 4.000.000 (cztery
miliony).

3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej.

4. Kapitał zakładowy zostaje pokryty w następujący sposób:

)a kapitał zakładowy w wysokości 219.610 zł (dwieście dziewiętnaście
tysięcy sześćset dziesięć) złotych, jako wartość wnoszonych do spółki
98,5 % (dziewięćdziesiąt osiem i pięć dziesiątych procenta) udziałów w
spółce białoruskiej KORMEJ – DIANA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku oraz 100 % (sto procent) akcji
rosyjskiej spółki KORMIEJ RUSŁAND Spółka Akcyjna Zamknięta z siedzibą w
Moskwie, zgodnie z art. 309 § 4 kodeksu spółek handlowych, zostaje
pokryty przed zarejestrowaniem spółki,

)b kapitał zakładowy w wysokości 6.662.551 zł ( sześć milionów sześćset
sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) jako
wartość wnoszonego do spółki przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
kodeksu cywilnego Przedsiębiorstwa Zagranicznego CORMAY w Lublinie, z
wyłączeniem praw i zobowiązań wynikających z umów zawartych przez
Przedsiębiorstwo Zagraniczne CORMAY z siedzibą w Lublinie w trybie
ustawy o zamówieniach publicznych oraz praw z rejestracji wyrobów
medycznych i podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby medyczne w
trybie ustawy o wyrobach medycznych, zostanie pokryty z dniem
31.12.2006r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego
roku).

5. Założycielem spółki jest Cormay Aktiengesellschaft z siedzibą w Vaduz.

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały niniejszej podyktowane jest koniecznością wprowadzenia
do Statutu zmiany kapitału zakładowego, która to zmiana wynika z Uchwały
nr 1/2010 Zarządu Spółki z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii
G. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 24.861.977,00 (dwadzieścia
cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
siedemdziesiąt siedem) złotych o kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony)
złotych, odbyło się w ramach kapitału docelowego, na podstawie
upoważnienia wynikającego ze Statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PZ CORMAY Spółka Akcyjna

z siedzibą w Łomiankach

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2006 w wysokości 906,67 zł z kapitału zapasowego

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 06 kwietnia 2011 r. w
sprawie pokrycia straty z roku 2006 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ
CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia pokryć stratę za rok
2006, w wysokości 906,67 zł (dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt
siedem groszy) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.139.958 (cztery miliony sto
trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji, to
jest z 14,34% (czternaście i trzydzieści cztery setne procenta) kapitału
zakładowego, oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 4.139.958 (cztery miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy
dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów, przy braku głosów oddanych
przeciwko i braku głosów wstrzymujących się.