Raport bieżący 22/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. jednostka zależna od Emitenta – Brestia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Pożyczkodawca”) – udzieliła spółce Orpheus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Pożyczkobiorca”) pożyczki pieniężnej w wysokości 52.000.000,00 zł („Pożyczka”). Pożyczkobiorca jest podmiotem powiązanym z Prezesem Zarządu Emitenta, Panem Wiesławem Żyznowskim. Pożyczka udzielona została na okres 42 miesięcy od dnia jej udzielenia, z zastrzeżeniem przypadków natychmiastowej wymagalności roszczenia o zwrot Pożyczki przewidzianych w umowie Pożyczki. Pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR 3M + 3 pp. Pożyczka została udzielona celem zapewnienia przez Pożyczkobiorcę finansowania spółce pod firmą W2 Core Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka Celowa”) nabycia nieruchomości o łącznej powierzchni 2,0350 ha, położonych w Zakopanem, objętych księgami wieczystymi o numerach NS1Z/00058583/9 oraz NS1Z/00022247/1 (dalej łącznie „Nieruchomości Nabywane”) oraz celem umożliwienia Spółce Celowej spłaty wcześniej zaciągniętej pożyczki wraz z należnymi odsetkami („Dalsza Pożyczka”).

 

Zabezpieczeniem Pożyczki są:

(a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 78.000.000,00 zł;

(b) hipoteka umowna do wysokości 78.000.000,00 zł na wierzytelności hipotecznej o zwrot pożyczki udzielonej przez Pożyczkobiorcę spółce S30 Core Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zabezpieczonej hipoteką umowną łączną, na pierwszym miejscu, do wysokości 89.250.000,00 zł („Hipoteka 1”) na nieruchomościach o łącznej powierzchni 2,6413 ha, położonych w miejscowości Kościelisko, objętych księgą wieczystą o numerze NS1Z/00058940/0, o wartości rynkowej 75.163.000,00 zł, w tym wartość nieruchomości gruntowej 50.372.200,00 zł ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego („Nieruchomości 1”);

(c) hipoteka umowna do wysokości 78.000.000,00 zł, jaka zostanie ustanowiona w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. na wierzytelności hipotecznej o zwrot Dalszej Pożyczki wraz z odsetkami i kosztami, zabezpieczonej hipoteką umowną łączną, na pierwszym miejscu, do wysokości 78.000.000,00 zł („Hipoteka 2”) na Nieruchomościach Nabywanych, o wartości rynkowej 72.999.150,00 zł, w tym wartość nieruchomości gruntowej 40.700.000,00 zł ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego;

(d) cesja wierzytelności Pożyczkobiorcy z tytułu wypłaty dywidendy oraz wypłaty majątku likwidacyjnego w Spółce Celowej;

(e) zastaw rejestrowy (do czasu jego ustanowienia zastaw zwykły) na wszystkich udziałach Pożyczkobiorcy w Spółce Celowej.

 

Pożyczka została udzielona przez Emitenta w ramach uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 9 czerwca 2022 r., wyrażającej zgodę na udzielenie przez Emitenta lub przez spółkę zależną Emitenta pożyczek Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Wiesławowi Żyznowskiemu, lub spółce zależnej od Pana Wiesława Żyznowskiego, lub innemu podmiotowi z nim powiązanemu, łącznie do maksymalnej kwoty 130.000.000,00 zł.

 

Celem udzielenia Pożyczki jest ochrona wartości pozostających w dyspozycji Grupy Emitenta środków pieniężnych, w tym poprzez lokowanie części tych środków w inwestycje zapewniające wyższą stopę zwrotu niż dostępne dla Emitenta bezpieczne lokaty bankowe lub obligacje skarbowe, przy zachowaniu wciąż relatywnie bezpiecznego profilu inwestycji. W sytuacji, w której Grupa nie planuje obecnie samodzielnego rozpoczynania projektów inwestycyjnych, które wykraczają poza podstawowy zakres działalności Grupy, Emitent zamierza maksymalizować przychody ze zgromadzonych nadwyżek finansowych, kontrolując i minimalizując ryzyko z tym związane.