Raport bieżący 6/2024

Zarząd „Fabrity Holding” S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”), przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą złożenia przez Fabrity sp. z o.o. w dniu 18 grudnia 2023 r. oferty wiążącej zakupu 51% udziałów w spółce Panda Group sp. z o.o. („Informacja Poufna”).

 

Zarząd Spółki w dniu 18 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej, a także o dokonaniu opóźnienia podania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości. Na podstawie art. 17 ust. 4 MAR w zw. z pkt. 50. Preambuły do MAR, w ocenie Emitenta niezwłoczne opublikowanie ww. Informacji Poufnej naruszałoby prawnie uzasadnione interesy Spółki, a co nie stanowiło wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również Spółka była w stanie zapewnić poufność Informacji Poufnej, w związku z czym spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w powołanym wyżej art. 17 ust. 4 MAR.

 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. zidentyfikowana została informacja poufna w rezultacie złożenia przez Fabrity sp. z o.o. udziałowcom spółki Panda Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oferty wiążącej zakupu 51% udziałów w spółce Panda Group Sp. z o.o. („Informacja Poufna”).

 

 

 

 

Osoba dokonująca zawiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.