Raport bieżący 19/2023

 

Zarząd Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach („Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („MAR”), przekazuje poniższe informacje poufne dotyczące (i) powzięcia informacji od znaczącego akcjonariusza Spółki IPO30 UNIPESSOAL LDA („Akcjonariusz”) o otrzymaniu od potencjalnego inwestora, Norsk Hydro ASA („Potencjalny Inwestor”) oferty wiążącej opatrzoną datą 24 kwietnia 2023 r. („Oferta Wiążąca”) w przedmiocie dalszego zainteresowania Potencjalnego Inwestora lub jego podmiotu powiązanego nabyciem do 100% akcji Spółki w drodze wezwania dobrowolnego, o którym mowa art. 72a ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Potencjalna Transakcja”) wraz z określeniem propozycji warunków brzegowych Potencjalnej Transakcji („Informacja Poufna 1”) oraz (ii) złożenia przez Akcjonariusza deklaracji o intencji sprzedaży na rzecz Potencjalnego Inwestora lub jego podmiotu powiązanego posiadanego pakietu 32,67% akcji Spółki w drodze odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej („Informacja Poufna 2”).

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki w dniu 24 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie zidentyfikowania Informacji Poufnej 1 oraz Informacji Poufnej 2 (dalej łącznie jako „Informacje Poufne”), a także o dokonaniu opóźnienia podania Informacji Poufnych do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 17 ust. 4 MAR w zw. z pkt. 50. Preambuły do MAR, w ocenie Emitenta niezwłoczne opublikowanie ww. Informacji Poufnych naruszałoby prawnie uzasadnione interesy Spółki, a co nie stanowiło wprowadzenia w błąd opinii publicznej, jak również Spółka była w stanie zapewnić poufność tych Informacji Poufnych, w związku z czym spełnione zostały wszystkie przesłanki określone w powołanym wyżej art. 17 ust. 4 MAR.

 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej 1:

Zarząd Alumetal S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 podczas telekonferencji zidentyfikowana została informacja poufna w przedmiocie otrzymania przez akcjonariusza Spółki IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz”) od potencjalnego inwestora Norsk Hydro ASA („Potencjalny Inwestor”) oferty wiążącej opatrzoną datą 24 kwietnia 2023 r. („Oferta Wiążąca”) w przedmiocie dalszego zainteresowania Potencjalnego Inwestora lub jego podmiotu powiązanego nabyciem do 100 % akcji Spółki w drodze wezwania dobrowolnego, o którym mowa art. 72a ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Potencjalna Transakcja”) wraz z określeniem propozycji warunków brzegowych transakcji („Informacja Poufna 1”).

 

Treść opóźnionej Informacji Poufnej 2

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00 podczas telekonferencji zidentyfikowana została informacja poufna w przedmiocie złożenia przez akcjonariusza Spółki IPO30 Unipessoal LDA („Akcjonariusz”) deklaracji o intencji sprzedaży na rzecz Norsk Hydro ASA („Potencjalny Inwestor”) lub jego podmiotu powiązanego posiadanego pakietu 32,67% akcji Spółki w drodze odpowiedzi na wezwanie dobrowolne (tj. na podstawie art. 72a ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), które zostanie ogłoszone na warunkach określonych w Ofercie Wiążącej („Informacja Poufna 2”).