Zarząd
City Interactive S.A., działając w trybie art. 70 ust.1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 19 grudnia 2011r.
do Spółki wpłynęło zawiadomienie od QUERCUS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych funduszy
inwestycyjnych, tj. QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return
FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ („Fundusze”) – dotyczące
zmniejszenia wspólnie przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów
w Spółce City Interactive S.A. oraz zejścia poniżej progu 5% ogólnej
liczby głosów w Spółce City Interactive S.A. Zejście przez Fundusze
poniżej 5% nastąpiło w wyniku zbycia akcji Spółki na rynku regulowanym w
dniu 16 grudnia 2011 roku.Na dzień 19 grudnia 2011 roku Fundusze
łącznie posiadają 628 945 akcji Emitenta, co stanowiło 4,97% kapitału
zakadowego Emitenta i stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Szczegóły zawiadomienia w załączeniu.

[załączniki]