Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w
dniu 6 lipca 2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu QUERCUS
Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego
Zwrotu FIZ („Fundusze”) dotyczące zwiększenia przez Fundusze wspólnie
udziału w ogólnej liczbie głosów w City Interactive S.A. oraz
przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w City Interactive S.A.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 1 lipca 2011
roku.

Na dzień 5 lipca 2011 roku Fundusze posiadały 663 .100 akcji Emitenta,
co stanowi 5,24% kapitału zakładowego Emitenta i stanowi 5,24% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.